รับสมัครชายไทยไปทำงานภาคเกษตรที่อิสราเอล

กรมการจัดหางาน รับสมัครชายไทยไปทำงานภาคเกษตรที่อิสราเอล ภายใต้โครงการความร่วมมือ ไทย–อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน เงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษีประมาณ 46,393 บาท จ้างงาน 2 ปี ไม่เกิน 5 ปี 3 เดือน สมัครฟรีวันนี้ถึง 15 มี.ค.นี้

นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน แจ้งว่า กรมการจัดหางานกำลังรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ”ความร่วมมือ ไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน” (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers : TIC) ตำแหน่งคนงานภาคเกษตร ระยะเวลาจ้างงาน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3 เดือน เงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษี 5,300 เชคเกลอิสราเอลหรือประมาณ 46,393 บาท

คุณสมบัติเป็นเพศชาย เกิดระหว่างวันที่ 16 มี.ค.2522 ถึง 11 มี.ค.2539 ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่มีคู่สมรส บุตรหรือบิดาและมารดาพำนักอยู่ในประเทศอิสราเอล ไม่เคยทำงานในประเทศอิสราเอล กรณีที่ตรวจพบว่าผู้สมัครมีคู่สมรสที่จดทะเบียนหรืออยู่กินกันฉันท์สามี-ภรรยาหรือมีบุตร บิดาหรือมารดาพำนักอยู่ในประเทศอิสราเอล ผู้สมัครจะถูกส่งตัวกลับประเทศไทยทันที ต้องมีประสบการณ์ทำงานภาคการเกษตร (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์)

หลักฐานที่ใช้ในการยื่นการสมัคร ได้แก่ รูปถ่ายสีครึ่งตัวพื้นหลังสีฟ้า หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ฉบับ (ถ้ามี) บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ฉบับ สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านหรือหลักฐานแสดงผลการเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6(ป.05) ที่มีคำนำหน้าชื่อเป็นเด็กชาย สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร สำเนาบัตรประจำตัวของภรรยาที่จดทะเบียนสมรสหรืออยู่กินกันฉันท์สามี-ภรรยา จำนวน 2 ฉบับ สำเนาเอกสารแสดงสถานภาพการสมรส (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถบรรทุก จำนวน 2 ฉบับ (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน จำนวน 2 ฉบับ

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเสียค่า ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลตามที่กำหนดไว้ในประกาศ74,400 บาท สมัครได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1–10 หรือที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มี.ค.2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร.02-245-1034 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด2 กรมการจัดหางาน

ทั้งนี้ การคัดเลือกจะดำเนินการด้วยความโปร่งใสยุติธรรมและเสมอภาค จึงขอเตือนว่าอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือหรือจัดส่งไปทำงานได้ หากพบพฤติการณ์ดังกล่าวขอให้แจ้งกรมการจัดหางานโดยด่วน

This article was written by admin